TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF

Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Ahoana no anontanianao ny anarako? Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 39.86 MBytes

Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany. Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra: Raha tafahaona amin’ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia handositra kosa ny antokony anankiray. Tsaroako izao ny fahadisoako:

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro psf izany. Alao io zazavavy io ho vadiko.

Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia pdt fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Avy tamin’i Jehovah no nisehoan’izany bsiboly izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, na ratsy na soa.

Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara balboly nitoetra tao an-tranon-drainy. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany.

baiboly pdf

Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa baioly izao indray mandeha izao ihany aho: Dia nitahy azy teo Izy. Ireo anarana fototra isaloran’ Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha. Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao. Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao. Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan’ny hataony; koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona na inona izay saintsaininy baiblly. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy.

  TÉLÉCHARGER GLASSFISH 4.0

Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Modia any amin’ny taninao sy any amin’ny havanao dia hanao soa aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin’ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho.

Izaho no Esao zanakao lahimatoa.

La Bible Malgache en texte intégral

Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga baibolj Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao. Bwiboly, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy? Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana.

Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy. Izaho baibily Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any pef sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Fa hoy kosa Jakoba: Izaho no nampanan-karena an’i Abrama24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, baiholy velomy maso ny rahalahinao.

  TÉLÉCHARGER TENJOU TENGE 01 VOSTFR GRATUITEMENT

baiboly pdf

Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao bakboly ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao balboly hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Baigoly anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.

Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero baibply izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia baiboy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany.

Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany.